Grad Opatija donio privremene mjere za uravnoteženje proračuna

Grad Opatija donio je cijeli niz mjera kojima bi se trebalo ostvariti uravnoteženje proračuna

Opatija – Grad Opatija danas je na temelju Zakona o proračunu donio niz privremenih mjera koje bi trebale poslužiti uravnoteženju Proračuna likvidnost kojeg je proglašenjem epidemije korona virusa došla u opasnost. Cijeli set mjera prenosimo u cijelosti:

1. Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna, očekuju se teškoće s likvidnošću Proračuna te se nalažu sljedeće mjere:

a) obustavljaju se od izvršavanja

planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti, uključujući ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o:

1. ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga,
2. obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture,
3. dijelu aktivnosti koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobreć kao i
4. rashodima vezanim uz provedbu EU projekata

b) rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u sljedećim pozicijama Proračuna za 2020. godinu:
U razdjelu Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

Program Aktivnosti Gradskog vijeća
Aktivnosti: Financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Aktivnosti mjesnih odbora

Program: Redovan rad izvršnog tijela,
Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma

Program: Redovni programi Ureda Grada:
Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika

U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

 • Program Javna uprava i administracija
 • Program Zdravi Grad
 • Program predškolskog odgoja i obrazovanja,
 • Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija
 • Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente te financiranje noćne linije 32
 • Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a
 • Program manifestacije i obljetnice
 • Program tehničke kulture
 • Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta
 • Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorođenu djecu

U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

 • Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora
 • Program gradnje vodnih građevina
 • Program obnove fasada i krovova

U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje:

 • Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja
 • Program razvojni projekti Grada
 • Program energetske učinkovitosti

Produljuju se ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana.

Izuzetno od točke 1., navedene mjere ne odnose se na isplate plaća i naknada zaposlenika javne uprave i proračunskih korisnika.

Izuzetno od točke 1. gradonačelnik može u opravdanim slučajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvaćenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slučaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu.

Zabranjuje se odobravanje obročne otplate duga osim u slučajevima slabijeg imovinskog stanja.

Zadužuju se čelnici Proračunskih korisnika da ovu Odluku adekvatno primjene na izvršenje svojih financijskih planova.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net