Legalizacija garaža u naselju Kosovo

Prema zakonu za nelegalizirane objekte rok je do 30. lipnja 2013. godine za podnošenje zahtjeva za legalizaciju tih objekata. Legaliziranje garaža ostvaruje se rješenjem o izvedenom stanju kojeg izdaje navedeni Upravni odjel, na zahtjev vlasnika objekta kojeg treba legalizirati. Detalje provjerite u nastavku teksta.

Opatija – S obzirom na značajan interes građana Opatije s područja MO Kosovo, gdje se nalazi više nelegaliziranih objekata – garaža u nizovima, u prostorijama MO Kosova će od narednog utorka, 19. ožujka pa do 9. travnja po dva sata svakog utorka, naizmjenično u jutarnjim ili popodnevnim turnusima, građanima biti na raspolaganju djelatnici gradske uprave, kako bi im pomogli doći do potrebnih informacija nužnih za poduzimanje koraka u postupku legalizacije ovih garaža, poručili su iz Grada.

Prema zakonu za nelegalizirane objekte rok je do 30. lipnja 2013. godine za podnošenje zahtjeva za legalizaciju tih objekata. Detalji se mogu saznati svakog utorka prema slijedećem rasporedu: 19.ožujka – od 16 h do 18 h (popodne); 26.ožujka – od 8 h do 10 h (ujutro); 2.travnja – od 16 h do 18 h (popodne) i 9.travnja – od 8 h do 10 h (ujutro).

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 86/2012) omogućava da se legaliziraju i garaže u nizu izgrađene u naselju Kosovo, a koje su građani kupili od Grada Opatije kao vanknjižno vlasništvo.

U odnosu na mogućnosti legalizacije predviđene Zakonom, za istaknuti je da smo u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije, Ispostava Opatija, saznali za izmijenjene stavove u odnosu na postupak legalizacije garaža (predmet legalizacije nije objekt sa svim pojedinačnim garažama u njemu, već svaka garaža zasebno), a koji bitno pojednostavljuju i pojeftinjuju postupak.

Po tom stavu, legaliziranje garaža ostvaruje se rješenjem o izvedenom stanju kojeg izdaje navedeni Upravni odjel, na zahtjev vlasnika objekta kojeg treba legalizirati, a po postupku koji je člankom 14. Zakona propisan za legalizaciju pomodnih zgrada u funkciji osnovne zgrade, koje imaju jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m.

Po ovom tumačenju, svaka garaža u nizu tretira se kao zasebna građevina, neovisno da li su u istoj razini, ili su izvedeni u dvije razine (etaže). Troškovi ovakvog postupka legalizacije (do dobivanja rješenja o legalizaciji) jesu minimalni: 70 kn za pristojbu i 500,00 kn naknade za legalizaciju (za objekte do 50 m2 ne plaća se komunalni i vodni doprinos).

– Zbog pojednostavljenog postupka legalizacije i činjenice da se ne treba prilagati nikakav arhitektonski snimak, bitno je da se u zahtjevu točno specificira o kojoj se garaži radi, kako bi se spriječile moguće greške (npr. da se po vašem zahtjevu legalizira susjedova garaža a ne vaša). Stoga sugeriramo da svaka stranka u zahtjevu prostoručno nacrta prednje fasade niza garaža i posebno i jasno označi onu za koju traži legalizaciju, ili da fotografira niz i da na fotografiji označi svoju garažu, poručili su iz Grada.

Zahtjev za legalizaciju podnosi se na tipiziranom obrascu, kojemu se prilaže:
a) tri primjerka kopije katastarskog plana i
b) akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada
zakonito izgrađena (priznavati de se i ugovori o kupovini stana odnosno vlasnički list sa
upisanim vlasništvom stana, neovisno o tome gdje se navedeni stan nalazi).
c) 70 kn državnih biljega.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!