Matuljski vijećnici donijeli proračun težak 73 milijuna kuna za 2020. godinu

Nakon izglasavanja proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije, matuljski vijećnici odlučili su oglasiti prodaju i četiri svoje nekretnine, dok je načelnik za jednu nekretninu (zgradu bivše Teritorijalne obrane u Gajanićima) odlučio povući prijedlog kako bi se još jednom razmotrila situacija na terenu oko navedene čestice koju se planira prodati.

Matulji – S devet ruku za matuljski vijećnici usvojili su proračun za 2020. godinu i projekcije za iduće dvije godine. Proračun je tako donesen s dva oporbena glasa, obzirom da izvršna vlast nije imala punu podršku svojih koalicijskih partnera. Matuljski proračun za 2020. godinu manji je za oko deset posto od ovogodišnjeg te iznosi 73 milijuna kuna, a kako je pojasnio pročelnik Danijel Jerman, planiranje prihoda bilo je otežano, posebice u dijelu poreznih prihoda, uslijed najavljenih izmjena poreznih propisa čije bi stupanje na snagu imalo utjecaja i na prihode proračuna JLS-a. Jerman je također napomenuo da je 2019. bila godina brojnih značajnih investicija u objekte te da će se u idućoj dio tih objekata dovršiti i stvoriti priprema za daljnje investicije koje su predviđene u projekciji proračuna. U 2020. godini planirana sredstva za pripremne radnje, kao izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, prostorno plansku dokumentaciju, koje će u idućim godinama omogućiti značajne investicije, a u 2021. i 2022. one će se odnositi na prometnice i društvenu infrastrukturu. Proračunom za sljedeću godinu tako su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrada društvenih domova, a kako bi se stvorili preduvjeti za obnovu i apliciranje na natječaje za EU sredstva i nacionalne fondove.

Iako su vijećnici na međustranačkom sastanku dogovorili da se dan prije sjednice predaju amandmani, vijećnik Mladen Prenc upitao je može li predati amandman na samoj sjednici, uz obrazloženje da bi se trebao osigurati novac za program zdravstvene zaštite kako se epidemiološki laboratorij ne bi zatvorio te da je riječ o 28.000 kuna koje nije pronašao u prijedlogu proračuna.
Načelnik Matulja Mario Ćiković je tada objasnio da ta stavka nije ugrađena u proračun jer su se o potrebama iz zdravstvene ustanove očitovali nakon što je proračun već složen, međutim, da će on osigurati taj novac iz rezerve prvim rebalansom. Komentare na proračun imao je i Željko Grbac naglasio je da se treba pomno planirati na koji će se način urediti društveni domovi i pritom se savjetovati s mještanima, udrugama dok je Sandro Pecman prokomentirao da ima osjećaj da se savjetovanja provode samo deklarativno te da se vrlo malo ili gotovo ništa ne uvrsti u konačne prijedloge i rješenja. Vijećnik Vedran Grgurić bio je skeptičan po pitanju punjenja prihoda na račun Miklavije u 2021. godini te se pitao odakle će se naći novci predviđeni za Multimedijalni centar i vrtić Rukavac, za što je dobio pojašnjenje da se ti projekti planiraju sufinancirati i europskim sredstvima, ali i iz nacionalnih fondova. Grgurić je najavio da početkom godine planiraju pripremiti prijedlog odluke o smanjenju prireza za pet posto, sa sadašnjih 10 na 5 posto.

– Ne slažem se s time da se proračun temelji na prodaji zemljišta i na povećanju prihoda od komunalne naknade, to je za Općinu kapaciteta Matulja sramota. U Vijeću sam od 2011. godine i ima osjećaj da se od onda ništa krucijalno u proračunu nije mijenjalo. Sada nakon proračuna raspravljat ćemo o prodaji pet i pol milijuna kuna naše imovine, istaknuo je Buković, dok je njegov stranački kolega Bojan Šustar istaknuo da neće podržati proračun zbog toga što je predviđeno povećanje boda komunalne naknade nakon što je već podignuta cijena dječjeg vrtića koju plaćaju roditelji i uveden prirez.

Nakon izglasavanja proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije, matuljski vijećnici odlučili su oglasiti prodaju i četiri svoje nekretnine, dok je načelnik za jednu nekretninu (zgradu bivše Teritorijalne obrane u Gajanićima) odlučio povući prijedlog kako bi se još jednom razmotrila situacija na terenu oko navedene čestice koju se planira prodati.

error: Content is protected !!