NK Opatija požalio se na odgodu investicije u stadion – Svake godine početak radova planira se ‘za dvije godine’

U odgovoru koji potpisuje gradonačelnik Ivo Dujmić istaknuto je kako je moguće da realizacija stadiona krene ranije od 2021. godine, ali je isto tako moguće da krene – kasnije. Odgodu projekta Dujmić je pripisao zahtjevima Gradskog vijeća.

Opatija – Prijedlog proračuna za 2019. godinu tijekom javnog savjetovanja dobio je samo dva komentara, oba od sportskih klubova. Stolnoteniski klub Opatija 08, s obzirom na smanjena sredstva sportu ove godine, predložio je da se – u slučaju da država u svom proračunu bude izglasala financiranje udžbenika za učenike osnovnih škola – sredstva predviđena za ovu namjenu preusmjere u sport.

Taj prijedlog je i prihvaćen, a gradska uprava uputit će amandman kojim je predviđeno brisanje stavke za nabavku udžbenika djeci OŠ i raspored tih sredstava na druge stavke, između kojih je i povećanja stavke za redovan rad sportskih klubova.

Bitno manje zadovoljni s odgovorom mogu biti predstavnici Nogometnog kluba Opatija, koji su se osvrnuli na dugotrajnu problematiku izgradnje stadiona.

– Primijetili smo da je ulaganje u rekonstrukciju nogometnog igrališta ponovo prolongirano i prebačeno na 2021 godinu. Od same ideje i početka razmišljanja o rekonstrukciji u proračunu je „početak radova projiciran za 2 godine“. Isto kako je početak rekonstrukcije projiciran 2016. godine bio u 2018., tako je 2019. godine projicirana za 2021. godinu. Molimo da se u projekciju proračuna za 2020. godinu uvrsti i iznos za rekonstrukciju igrališta i da se ne nastavi sa praksom prebacivanja projekcija na dvije godine od tekuće godine, zatražili su iz NK Opatija.

U odgovoru koji potpisuje gradonačelnik Ivo Dujmić istaknuto je kako je moguće da realizacija stadiona krene ranije od 2021. godine, ali je isto tako moguće da krene – kasnije. Odgodu projekta Dujmić je pripisao zahtjevima Gradskog vijeća.

– Pitanje početka investicije rekonstrukcije nogometnog igrališta vezano je uz dovršetak projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih pitanja te ishođenje dozvola te kao i osiguravanja izvora financiranja. Činjenica je da je uslijed promišljanja različitih varijanti glede obima investicije (sa ili bez javne garaže) od strane Gradskog vijeća Grada Opatije, odgođena izrada glavnog projekta u ovoj proračunskoj godini te se naručila izrada dodatnih studija koje bi trebale razraditi više varijanti rekonstrukcije sa iskazom financijskih okvira svake od njih. Stoga je bilo nužno sve aktivnosti vezene uz investiciju pomaknuti u odnosu na važeću projekciju. Projekcijom je iznos investicije planiran na osnovi do sada izrađene projektne dokumentacije. Početak investicije planiran je za 2021. godinu uzimajući u obzir da će se u 2019. planirana izrada Glavnog projekta nakon čega će zasigurno trebati rješavati imovinsko pravne odnose trajanje kojih nije moguće dovršiti u 2019. godini te ishoditi akte o građenju. Tek kada se riješe imovinsko pravni odnosi moguće je početi izvoditi radove. Konačno, uzimajući u obzir trenutne stavove većine u Gradskom vijeću vezane uz moguće prihode proračuna za kapitalne investicije (prodaja imovine i zaduživanje) investiciju je planirano financirati iz kredita ali tek kada se otplati dio ranije preuzetih kreditnih obveza kako bi zaduženje Grada ostalo nepromjenjivo. Kako u 2021. ističe obveza na ime kredita za izgradnju vodoopskrbnog sustava (godišnje oko 3 milijuna kuna) tako je i planirani kredit za rekonstrukciju nogometnog igrališta planiran u 2021. godini. Na kraju ističemo da se radi o projekciji tako da je moguće da se u radove krene i ranije ali isto tako i kasnije. Naravno da će to ovisiti o varijanti rekonstrukcije koja u konačnici bude prihvaćena i visini investicije. Ključno je međutim da se što je prije moguće od strane Gradskog vijeća usvoji konačna varijanta kako bi se dovršila projektna dokumentacija i ishodile potrebne dozvole te osigurali izvori financiranja, stoji u odgovoru gradonačelnika Dujmića.

 

 

error: Content is protected !!