Novi računi za odvoz otpada donijeli ‘uravnilovku’ – Svako domaćinstvo plaća isti iznos za ‘smeće’ @ Lovran

…ilustracija…

Za fizičke osobe obračunava se trošak minimalne javne usluge u iznosu od 56 kuna mjesečno, dok varijabilni dio, koji se odnosi na odvoz komunalnog otpada, iznosi „obračunatu prosječnu količinu otpada po korisniku usluge na području Općine Lovran u obračunskom periodu“.

Lovran – Stanovnici Lovrana odvoz otpada do uvođenja novih spremnika plaćat će „solidarno“ – svi će praktički imati jednake račune jer će se ukupan trošak odvoza prema prosječnoj cijeni raspodijeliti na sve korisnike.

– Na području Općine Lovran Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom uslugom je predviđen sustav odvojenog odlaganja otpada te prikupljanje po načelu „od vrata do vrata“ pri čemu će svaki korisnik dobiti na korištenje individualne spremnike za odlaganje miješanog i biorazgradljivog te reciklabilnog otpada. Razdoblje do osiguranja spremnika za odvojeno odlaganje otpada naziva se „prijelazno razdoblje“ u kome će korisnici usluge miješani i biorazgradljivi otpad odlagati u postojeće spremnike a reciklabilnu frakciju mogu odlagati odvojeno u posebne vrećice koje se mogu od davatelja usluge preuzeti na Reciklažnom dvorištu Lovran, kazali su iz Komunalca.

Pojasnili su kako se za vrijeme trajanja „prijelaznog razdoblja“ komunalna usluga zbrinjavanja otpada se obračunava prema novom načinu obračuna. Za fizičke osobe obračunava se trošak minimalne javne usluge u iznosu od 56 kuna mjesečno, dok varijabilni dio, koji se odnosi na odvoz komunalnog otpada, iznosi „obračunatu prosječnu količinu otpada po korisniku usluge na području Općine Lovran u obračunskom periodu“.

– Obavezna minimalna javna usluga predstavlja trošak sustava prikupljanja i prijevoza otpada dok varijabilni dio naknade predstavlja troškove zbrinjavanja otpada u ŽCGO Marišćina. Novi sustav prikupljanja otpada nudi mogućnost korištenja usluge zbrinjavanja do 3 kubična metra glomaznog komunalnog otpada po potrošnom mjestu jednom na godinu, zbrinjavanje do dva puta godišnje do 3 kubična metra zelenog otpada u reciklažnom dvorištu te korištenje ostalih usluga reciklažnog dvorišta bez plaćanja naknade, javili su iz Komunalca.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!