Oštarije va našen kraje: Guć – centar društvenega živjenja

Guć - Društveni dom i oštarija...

Guć – Društveni dom i oštarija…

I ki će ga vrag znat ča j’ sega bilo va teh skoro 60 let koliko je bila otprta oštarija pul Guća. Od 1905. do 1964. kada su se oženili Boris i Blaženka, paroni i odlučili zapret oštariju. Povedite i vi ki ste tancevali pul Guća svojen bližnjen svoji doživljaji. Tako će Guć ostat zavavek živet va našeh uspomenah.

Matulji – K letu će bit pedeset let da se je zaprla jedna od najpoznetejeh oštarij va našen kraje. Ma ča oštarija, bila je ona i puno više od oštarije.Bila je centar društvenega, kulturnega i zabavnega, a moremo reć čak i sportskega života stanovniki zapadnega dela Kastavšćini. Ni pedeset let malo, ma i danaska skoro si znaju ki je i kade bil Guć. Društveni dom i oštarija ka je preživela četire državi (Austro-ugarsku, Italiju, Njemačku i Jugoslaviju), ku je va svoji versi klal Drago Gervais, ča će reć da je i on ki dec vina ovde popil i na boće hitil, a kako je bil čovek od teatra onput je sigurno i va kakovu predstavu bil uključen, a va pjesme govori da je najlepča divojka, Tonkina Jele po staroj užance bila pul Guća na tance. Potla čuda let uglazbil ju je Andrej Baša i moremo reć da je Tonkina Jele jedna od vječneh pjesam z MIK-a.

Živo i veselo j’ vavek pul Guća bilo

Živo i veselo j’ vavek pul Guća bilo

KULTURNI CENTAR
Čuda puti san pasal pul Guća i proval zamislet kakova je ta sala va koj su se držali tanci nekada. I onda mi se je jedan dan pružila prilika da to i znutri vidin. Boris Pobar, Gućov pravnuk ljubazno je Marijane i mane otprl vrata Gućove sali. I smo ostali. Morda zato ča san ja to vavek zamišjal kako malo manji Hangar, al pak morda za to ča smo navajni na sali ke su storene al urejene potla drugega svetskega rata ke su nekako se drito i va škadru storene. Guć je drugačji. Ukrašeni zidi, pomalo barokni stil, pozornica z stupi, balkon… se je tu, skoro kako da je pred neki dan tu bila zadnja predstava al pak tanac. I onput mi je postalo ćaro da to ni bilo ča ši ši i da to mora imet neku svoju interesantnu štoriju ku čuda od nas ne zna. A Gućovi nasledniki ju znaju. Neč pravnuk Boris, neč vnuk isto Boris, a morda najviše Gućova nevesta, rojena Slavonka Branka. Mlaji Boris uputil nas je na starejega Borisa ki svoji penzjonerski dani skupa z svojun ženun Brankun pomalo broji va Selceh kamo su se pred desetak let preselili, a mlaji je ostal na starine s puno voji da očuva kuću i prova njoj vrnut nekadajni sjaj. Sam će to teško, al nikako, ma kada bi se i šira društvena zajednica angažirala Matulji bi dobili je-priredbi, predstavi, izložbi i koncerti.

KADE JE OŠTARIJA, TU JE I BOĆARIJA
Pak homo od početka. Dom pod imenon Hrvatska čitaonica Mihotići svečano je otprt 4. marča 1905. leta. Moramo znat da smo va to vreme bili pod Austro-Ugarskun ka je bila dosta tolerantna prema nacionalnen osjećajon svojeh podaniki. Poznati istarski trolist Mandić, Spinčić i Laginja bore se za hrvatski interesi va Istarsken parlamente va Poreče, a kašneje i va Carevinsken vijeće va Beče i bude va narode hrvatski i narodnjački zanos. Upravo su oni dali velu podršku izgradnje ovega doma, a slučajno ili ne, Matko Mandić rojen je morda stotinjak metar daje. Dom je grajen po načelu, kako bimo danas rekli, ”javno-privatnega partnerstva“. Grupa ulagači (dioničari) storila je salu, a Andreta Kučića su nagovorili da uz salu stori i otpre oštariju. Andre Kučić je bil rojen va obližnjen zaseoke Kučići i kot frkalas od 12 let je šal navigat i to kako ”mali od kužini“. Postal je kuhar i vrnul se je doma z neč ušteđevini. Kako je bil veli hrvatski domoljub bil je vrlo blizak društvu ko je gradilo salu pak je pristal na njih predlog da uz salu stori i otpre oštariju. Kade je oštarija tu je i boćarija. To se zna, a Andre je jako volel boćat. Imel je svoju poštapalicu kada je dobro hitil boću: ”Guć, guć !“ I tako je postal i zavavek ostal ”Guć“, a njegova oštarija i društvena sala ”Pul Guća“.

Živo i veselo j’ vavek pul Guća bilo

Živo i veselo j’ vavek pul Guća bilo

PRVO KINO VA KRAJE
Jako brzo Dom je postal centar društvenega života, a se na narodnjačken i hrvatsken zanose lokalnega stanovništva. Održavali su se vrlo kvalitetni koncerti klasične muziki, kazališne predstavi, tanci, tečaji za šilice, ”Hrvatski sokol“ je tu imel ”tjelovježbu“, a uz salu je bila i čitaonica. Prvo kino va našen kraje je bilo pul Guća. Va novo otprtoj sale osnovan je 1907. i pjevački zbor pod nazivon ”Javor“ Mihotići. Va to vreme je bila vela čast za sako kulturno umjetničko društvo, bilo profesionalno bilo amatersko, nastupat va ovoj prestižnoj sale. Par let nakon ča se je otprl ”Guć“ osnovano je 1909. i Potporno društvo ”Domoljub“ ko je sjedište imelo va Rukavce, ma je često svoje skupštini i ostale aktivnosti održavalo pul Guća. Danaska je ostalo pomalo pozabjeno da je ”Domoljub“ pokrival puno šire područje od samega Rukavca i da su ugledni člani bili z cele zapadne Kastavšćini. Bogatu aktivnost prekinul je Prvi svecki rat, a Hrvatsko društvo se je raspalo. Andre je isplatil si dioničari ki su učestvovali va izgradnje dvorani i postal je vlasnik kompletne zgradi. Kad je prvi svecki rat finil naši kraji je okupirala Italija. Andre se je kako aktivni pripadnik Ilirskega pokreta prestrašil pak je dvoranu i oštariju iznajmil svojoj rodbine z Velega Brguda, a on sam je šal s familijun bivat va Zagreb. Va Zagrebe je storil kuću va koj je potla ostala jedna hćer. Andre se ni mogal va Zagrebe nikako snać. Jako je bil razočaran aš da Zagrepčani ne umeju igrat briškulu, ni kade na boće igrat, a kvas da zovu „germa“. Vrnul se je 1933. leta i opet je prezel oštariju na se. Zaposlil je hćer od sina, svoju vnuku Blaženku Kučić ka je, zapravo bila „duša“ oštarije se dokla se ni zaprla 1964. leta. Druga hćer Marija oženila se je za Vazmoslava Pobra i šli su bivat v Opatiju tako da se je Boris rodil va Opatije. Andre ih je pozval da pridu bivat h njemu Mihotićen tako da je parona kući i oštarije postala hćer Marija Pobar. Oštarija i daje dela, ali je društveni život stagniral. Talijani su tirali svoje i na silu nametali talijanski zajik, a to se našen juden, pogotovo starejen ni jako pjažalo. Zabranili su i maškare, a se društvene aktivnosti su bile pod strogun kontrolun. Talijanski soldati su rada prihjali va oštariju. S početka su bili strogi i bahati, ma z vremenon su se ”oštajonali“ pak su se, moremo reć, prijatelski odnosili prema vlasnikon i osoblju oštarije. Pustili su ih delat i kad je pasalo radno vreme. Patrola j’ prišla upozorit da zapru vrata i poneštri i neka ne zijaju. Popili bi pijaču i šli ća.

Kelnerice su vavek pomogle kada su bili tanci

Kelnerice su vavek pomogle kada su bili tanci

SALA JE POSTALA CREKVA
Pred početak Drugega sveckega rata Boris je moral poć va vojsku i to na sam jug Italije, a Italija je planirala velu ofenzivu prema Jugoslavije pa je va našeh krajeh koncentrirala veli broj svojeh soldati. Tu silu je trebalo nekamo i smestit pak su koristili saki veći prostor pretvorit kot da bi va kazermu. Tako je i „Guć“ postal kazerma, a Gućova familija je privremeno preselila Frančićen na dno Ruhčevega puta, ali oštariju su i daje držali. Ni tu nisu čuda ostali aš su njin ju Nemci zapalili 2. oktobra 1943. leta, isti dan kada i rukavašku crekav, a radi tega ča je dan prej neki z Ruhčevega puta pucal na njemačku kolonu. Ta put su ostali zaspraven na ceste i bez ničesa aš njin je va toj kuće zgorelo i se ono ča su z Gućove kući i oštarije prnesli nakon ča ju je zauzela talijanska vojska. Italija je kapitulirala, Gućovi su se mogli vrnut va del kući kade je bila oštarija, a sala je pretvorena va crekvu namesto zrušene va Rukavce. Boris je prišal nakon ča je petnajst dan hodil z talijanske vojski doma. Ni imel jako ča zibirat. Ako ostane doma će ga pobrat Nemci tako da je zajdin partil va šumu, va partizani. Prihajal je sako toliko doma, po skriveć, normalno, a skupa z svojmi kumpanji skrival se je pod pozornicun. Velečasni ki je maši držal je, za sreću, bil antifašist pak njin je daval signali kada moru vanka poć.

DOMAĆI MUZIKANTI I TANCI
Prišlo je i oslobođenje, a š njin i novi problemi. Nacionalizacija. Ča j’ bilo tvojo ni već tvojo nego naše. Tako je i Gućeva oštarija postala društveno vlasništvo s ken je upravljala najprej općina, a potla mjesna zajednica. Oštarica Blaženka postala je zaposlenica mjesne zajednice, a oštarija ni više bila „Pul Guća“ nego je dobila kot i se druge stare oštarije novo ime „Orljak“ ko će nosit do 1964. leta kada je zaprta. Dobra stvar ka se je dogodila potla rata je ta da je društveni život opet „buknul“. Pul Guća je opet bilo središte društveneh dogajanji. Osnovan je mješoviti pjevački zbor Mihotići ki je va ono vreme bil jedan od najkvalitetnejeg zbori ovega kraja. Vodil ga je Milo Kučić. Nakon ča je osnovan KUD „Učka“ Matulji većina člani zbora prešla je va taj novoosnovani zbor. Iako je „Guć“ zaprt skoro pa pedeset let, još je judi ki se živo spamete ča se je teh let dogajalo. Onput su bili mladi pa ni ni čudo kada san ih pital „i kako je bilo teh let pul Guća?“ da su se nasmeli i va glas rekli „Aaaa lepooo!“ Ankica Frlan i Ivo Sušanj Kume, brat i sestra, rod Blaženke Kučić od mladega su bili povezani z ovun oštarijun. Odrasli su pul Frančić, ne dugo od Guća pak se spamete još kad su deca bili kako je to bila jedna, rečimo, gospodska oštarija. Po nedeje su prihajali opatijska gospoda na obed, i ne samo na obed. Va oštarije je bil i ondašnje čudo tehniki: „Dalibor“. Zač se je ta aparat tako zval ni danas poznato, ali bila je to preteča džuboksa. Hitilo se je nutra soldi i onda se je zibralo jednu od nekoliko melodiji. Danaska je teško ni zamislet kakovo čudo je to bilo va ono vreme. Potla drugega svetskega rata Ankica i Ivo su počeli Guću hodit na tanac. Sopli su domaći muzikanti i to armunika, klarinet i baterija(bubanj). Teško je nan ni zamislet da sopci nisu imeli ni mikrofoni, ni zvučniki ni pojačala pa iako je bila puna sala judi, muziku se je lepo čulo. ”Zato ja rečen da ovisti danaska previše ruše“ govori Kume kroz smeh.

...kuturni program...

…kuturni program…

Z balkona su stareje ženske pratile ki s kun tanca, ki se va ku pača i pak je bilo materijala za još par dan ćakulat. Va pauze se je kantalo, aš muzika za tanac je sopla samo instrumentali. Znalo se je ki su boji kanturi pak su se oni posložili i poveli, a drugi su pomalo ćapevali. Šanka va sale ni bilo, nego je na jedneh vrateh bil stol na ken se je prodavala pijača, a okol kega je vavek bila gužva. Osim vina, va mode su bili likeri: menta, kruškovac, anizeta… Pijača ni bila skupa, kako ni ulaznica na tanac tako da si je saki mogal priuštit poć na tanac i ča popit. Va oštarije su vavek imeli i kelnerice ke su pomogle kada su bili tanci, a pomogle su i očistit salu. Kada se je počistilo onda se je još i z voskon namazalo parketi. Moran priznat da me je jako začudilo aš nisan znal da va to vreme tanci nisu bili po subote leh po nedeje. Tancat se je počelo na 8 večer, a okol pol noći do najviše uri je bil fajrund. Zadnja pjesma je vavek bila: ”Svira muzika bez kapelnika…“. Izuzetak je bil tanac na pusnu nedeju ki je dural malo do kašneje, a mladići nisu ni šli spat nego su šli va kakovu konobu čekat jutro za poć jaja pobirat. Gledali su va dimjaki i kad su videli da se j kade zadimelo, znali su da su se judi stali pak su šli po jaja. Obahajalo se je celi dan, a večer su se opet si našli pul Guća. Ni bilo tanca nego se je soplo va oštarije. Utorak, na Pust, prihajali su z Rukavca partenjaki i zvončari nakon ča su finili hodit po svojen komune. Oni ki su pondejak jaja pobirali isto su prišli utorak, ma nemaškarani, odnosno lepo spravni. Kulminacija je bila na čistu sredu kada su prišli judi s cele bliže i daje okolice. Soplo se je do okol 10 večer, a onput je ta pusni šaraj finil. Bila su to leta kada je ondašnja vlast branila maškare, a mladi su šli još više, kot na dešpet. Vreme Italije se je poštovalo korizmu i ni bilo tanca, ma kad su komunisti prišli na vlast oni su, moremo reć i poticali, na dešpet crekve, tanci va korizme. Tako se je i daje tancalo saku nedeju se dokla ni malo steplilo, a onda su se tanci premestili Pobron, al boje rečeno Varljenon, na Forticu. Kad je zahladilo, počelo j’ tancilo opet pul Guća. Va drugoj polovice pedeseteh let počelo je se više mladeh imet auti i još više motori. I to je dosta utjecalo na ondašnji tanci. Oni ki su bili motorizirani počeli su kružit po seh okolneh tanceh pak su malo šli Guću, pak Jušićen Japelu, Rukavac do Zvančini i onda na kraje opet finili Guću.

Zvončari nakon ča su finili obahajat po svojen komune vavek su prihajali Guću

Zvončari nakon ča su finili obahajat po svojen komune vavek su prihajali Guću

SEGA J’ BILO VA TEH SKORO 60 LET
Morda će se ki stareji spametit da je va to vreme bila popularna jedna grupa mladić ki su sami sebe nazvali ”SV“ (esevi) , a ča je bila kratica za ”Squadra volante“ , bimo rekli po našu ”leteći odred“. Bili su malo živahneji od drugeh i rada su delali sakakove maganji. Jedanput da su se s špagon spušćali z balkona pul Guća, a i druge nemotarije su delali pak su ki put i na milicije prespali. Koliko se Kume spameti to su bili Zdenkić, Mjava, Pepin Marinčićev, Rudolf Srdoč, Lojzić od Puhari, Ambrožić i morda još ki tu i tamo. Saki ki je Guću hodil ima neku svoju anegdotu ku je zapametil, al ku je sam doživel. Povedala mi je jedna Matujka, na žalost pokojna, ka je rada hodila na tanac Guću kako su jedanput prišli nekakovi soldati z kazermi pul Gajanić. Jedan da ju j’ pital za tanac i kako ni krjanca da ženska odbije, šla je š njin tancat. On da se j’ rival i rival se jače va nju i ona je oćutila neč trdo na trbuhe. Najedanput na pol tanca da se j fermal, umiril i kod da su mu nogi pokleknule. Črjen da je bil kot pumidor. Da se je zahvalil na tance i ziletel vanka i više se ni nikada vrnul. I ki će ga vrag znat ča j’ sega bilo va teh skoro 60 let koliko je bila otprta oštarija pul Guća. Od 1905. do 1964. kada su se oženili i Boris i Blaženka, paroni i odlučili zapret oštariju. Povedite i vi ki ste tancevali pul Guća svojen bližnjen svoji doživljaji. Tako će Guć ostat zavavek živet va našeh uspomenah. A ja verujen da nisan jedini ki bi rada da Guć opet živeje ne samo va uspomenah nego i zaspraven. Morda i ovisti tekst potakne kega da malo gane, da se najde i privatni, a još više društveni interes da se ova prekrasna sala obnovi.

I ZA SAM KRAJ…
Poveda nan Lidija Stanić da su jedno vreme kada je Hangar prišal va funkciju se tanci održavali na oba dva mesta. Mladići z Bregi, Mihotić, Rukavca i sl., da su bili jadni aš da divojki hode h Matujan na tanac, pak su govorili od ruga: “da ča v on hangar grete?!”.

Alfred Šaina / Tramontana / Liburnija.net

error: Content is protected !!