Oštarije va našen kraje – Julica, Soča, Mačić @ Jušići

Jušići panorama – još dokle je glavna cesta pasevala pred oštarijun

Julica je bila prava ženska i oštarica ka je više od 65 let delala v oštarije. Računajte koliko je onako pijaneh i nemasteh va so to vreme videla! I da znate, nikada maj se ni z nijednen pokarala koliko got štufan i pijan bil. Dala mu je za pravo, a sama sobun je mislela ča je.

Jušići – Lepo mi je čut današnju mladež kad mi reču da gredu, al pak da su bili va “Mačiće“. Morda njin danaska zvuči malo previše “retro“, ča bi bilo po starinski, da reču da gredu, al su bili “pul Julice“. Ma, mane je to jušto tako. Ne znan zač, ma jas se nisan još navadil na ta sakramenski “Mačić“. Mane je još vavek, a kapac će tako i ostat bila i ostala “Julica“. Va vreme kada san ja počel tamo hodit, (to van je na onoj slike kade još na zide visi drug Tito), oštarija se j’ zvala Buffet “Soča“, ma jas nisan nikad maj od nijednega čul da j’ rekal gren, al san bil va “Soče“. Reklo se je “pul Julice“, magari je brižna Julica već onput bila pokojna. Sada je već normalno čut da se gre va “Mačić“, a Julica pomalo gre va zaborav.

Stara oštarija fam. Mohorovičić 1903., Lade va naručje

PET ZVONČARSKEH GRUP TAMO KOLO DELA
Pisat od stareh oštarij, a potla “Stare pošti“ ka je najstareja i zadržala je do dan danas taj duh stareh oštarij, pak preko Miloša va Bregeh va keh se je va 100 let zapravo tako malo promenilo, uopće ni bilo dilemi ka je sledeća oštarija na rede. Po keh kriterijeh? Najprej zato aš san ja to rekal, a potla tega aš je “Julica“ jedina oštarija va našoj općine pred kun dela kolo pet zvončarskeh grup. Rukafčani, Zvonećani, Mučići, Vlahov breg i Korensko. Ma ne kolo kot ši ši. Zna se da “pul Julice“ mora bit najbojo i najvećo kolo. Zač? Ma zato aš ovde zvončari pričeka odvavek najveći broj judi. A kade je čuda judi tu je i čuda veselja, znaš da ćeš se nekega trefit kega ne daš sakidajni dan. A kamo ćeš većega veselja od tega? Ma ni prez vraga ni to ča toliko zvončari baš na oven meste dela kolo. Ova oštarija je storena na križanje nekada jako važneh puti, a blizu je bila i vahtarica i mići štacion od vlaka. Prej nego je storena cesta Reka – Trst (1933.) glavna cesta je pasevala pred oštarijun. Danas je to slepi put pak je teško i zamislet tu cestu kot glavnu, a još morda i teže cestu ka gre z Korenskega preko štriki do Jurdani. Celi naš gornji kraj kada je šal proti zdolun, ale pak va Kastav moral je pasat okol Julice. Napoštu nisan stavil navodniki, aš Julica je bila prava ženska i oštarica ka je više od 65 let delala v oštarije. Računajte koliko je onako pijaneh i nemasteh va so to vreme videla! I da znate, nikada maj se ni z nijednen pokarala koliko got štufan i pijan bil. Dala mu je za pravo, a sama sobun je mislela ča je. A štoriju od oštarije moremo š njun i počet.

JULICA IFOVA
Rojena je na Zvonećoj. Bila je Ifova, a oni su Jurdanon preselili kad je Julica imela pet let. Bili su oštarska familija pak ju je z deset let već tokalo delat v oštarije. Oženila se je Jušićen za Ladislava (Ladeta) Mohorovičića i kako je već bila iskusna oštarica otprli su Lade i Julica 1925. leta svoju oštariju ka je bila, kot san već rekal, na križanje prometneh puti pak njoj je i delo bilo zagarantirano. Stara oštarija familije Mohorovičić zvala se je “Ivana“ po Ladetovoj matere, a bila je va kuće kade je sada ljekarna.

Julica i Lade

Na meste kade je sada oštarija bila je kuća jednokatnica, pozemujka bimo rekli, va koj je bila osnovna škola. Bila su to leta talijanske okupacije kada su se fašisti oteli pokazat kako jako skrbe za naš kraj pak su i pul Jušić storili novu školu na meste kade je i dan danas. Kuća va koj je bila stara škola je šla na prodaju, pak su Julica i Lade to iskoristili i kupili tu kuću, zdignuli kat i otprli novu oštariju ka je evo do dan danas va istoj funkcije i na isten meste. Va prvo vreme va oštarije se je točilo najviše vino, a kada su bile kakove fešti moglo se je naručit i pršuta i sira. Vis-à-vis oštarije storena je vela štala va koj su se fermevali furmani ki su z Slovenije z vozi hodili v Reku pak se je v oštarije počelo i kuhat. Domaća hrana, to se zna, kapuz, repa, maneštra i kakov gulaš. Do 50 porcji. Zada oštarije su storeni i dva joga za ki govore da su va to vreme bili najlepči va celen našen kraje. Potle se je to predelalo va jedan jog ki je bil va dimenzijah da se moru i službene partidi igrat. Terasi na koj gosti danaska sede ni bilo. Va to vreme, normalno va letnji štajon, sedelo se je okol šterni lih zgora boćarije. Saku nedeju se je boćalo, karti igralo i pomalo pilo, kvartin, pol litri, litru, a razrejevalo se ga je z sodun ku su delali Vicinovi na Vlahoven brege.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PERMANI – NOVI VLASNIK
Drugi svecki rat protutnjel je i kroz ovu oštariju. Lado je teško obelel. Nikada se ni pravo refal za sen ča mu je sestra pošijala z Meriki leki ki naši duhtori nisu znali kako se koriste, pak je 1952. leta umrl. Bila su to zaspraven teška leta. Nova, “narodna vlast“ provodila je nasilnu nacionalizaciju i kolektivizaciju pak je tako i “Julica“ postala “vlasništvo“ Poljoprivredne zadrugi Permani i dobila je novo ime: “Soča“ pod ken je delala se do kasneh osandeseteh let pasanega stoleća. Julica, gazdarica od oštarije, pedeseteh let je opet počela delat va oštarije, ma ov put kako zaposlenica zadrugi. Nakon nekoliko let počeli su se rešavat prostori ki su juden na silu oduzeti i za sreću zakon je šal Julice na ruku aš oštarija ni imela dosta kvadrati da ju moru nacionalizirat tako da je Julica opet postala gospodarica oštarije. A delale su š njun i Slavica Tončinova i Milojka Ćiković, a pomogli su i si člani familije. Se tamo do kraja 70.-teh let kada je šla va zasluženu i prezasluženu penziju, a vođenje oštarije preuzima nevesta Mileva, skupa z Juličinen sinon Zorkoton ki se je isto puno angažiral okol oštarije i okol jogi. Mileva je isto imela mota za to delo, aš su judi čuta puti rekli da gredu h “Mileve“. Još je nekoliko ženskeh čuda let delalo, od svoje mladosti, va oštarije.: Štefica i Anka Jurdana i Joška Komadina. Celu tu lepu štoriju povedel mi je gospodin Rudi Mohorovičić, najmlaji sin Julice i Ladeta ki je već preko četrdeset let duhtor, a ki je odrastal va ovoj oštarije, uspješno studiral medicinu i usput pomogal delat v oštarije. Ma ja san još jednega čoveka, za kega se isto more reć da je legenda našega kraja, zval na ćakulu: Ivota Kinkelu Antaka, aš san znal da će mi i on znat kakovu nemotariju od oštarije povedet. Kad smo šli v oštariju kade nas je Rudi čekal Ivo mi govori: “Rudi, Rudi, će ti znat čuda tega povedet aš on ti je vavek bil veli zajebant. Mi smo se napili i nismo ni znali ča delamo, a on je bil vavek trezan pa nan ih je “stavjal“. I bome mi je povedel Rudi sega, ma je i Antak, aš njegoven doživjajon se čovek mora nasmet. Pak ću i jas van lih neč, aš mane su navadili da nikad ne smeš do kraja reć se ča znaš.

Pusni pondejak pul Julice, vavek šaraj, velo veselje, sopnjada, kanat i tanac

JEDINA OŠTARIJE KADE SE TRDO DOMAĆI GOVORI
Jedanput se je pred oštarijun fermal nekakov slovenski kramar z kamijončinon ki je šal od nekuda z samja doma. Pun kamiočin je imel zemjaneh črepi. Prnesal njin je ti črepi pokazat, a kako su već fanj tepli bili to njin je palo natla i razbilo se. Njin je to bilo jako smešno pak su činili kramara da njin ih prnese još. Oni su se to lepo pošteno mu platili i onda su natla stavili črepi i skakali z stola na njih ki će boje razbit ih. Kranjac da se je jako smel, a oni još jače… Ja, tr njemu je moglo i bit smešno kad je zaslužil više nego ča je morda na dva sajma. “Ma znaš“ govori mi Ivo, “pul seh teh monad ke smo delali, nikada, ma baš nikada ni prišlo do barufi. Jušto je ki kemu pijan zmeral, ma da bimo se bili zaspraven potukli, to nikada. I zato san ja volel prit semo v oštariju. Znal san da ću vavek nekega poznatega trefit i da ću moć kot čovek poćakulat“. Spametil me je s ten na vremena dokle se j’ to zvala “Soča“ i kad san se ja užal s kumpanijun tu fermat. Pasalo je neč vremena dokle nisan dosegnul da je to jedina oštarija kade se govori samo trdo domaći pak san pital Rudija ako je to odvavek tako bilo. Rekal mi je da uglavnon je, ma da je bil i jedan period kada je bila kazerma pul Mučić i pul Permani pak su užali po nedeje prit soldati, ma oni da su bili samo do 5 ur zapolne, a potla su se morali vrnut va kazermu, a domaći su ostali. Bil san kurijož doznat i ča se je još promenilo od onda do danas. Pak san doznal i da se je pijača po sen sega drugačje naručevala. Danaska četiri od nas naručimo šest različiteh pijač, a nekada su prišli i su naručili kvartin, al pol litri, a
ki put i litru vina ko se je nabavjalo z Istre. Bira se je pila, ma jako malo. Jedna kašeta da njin je užala podurat i šetemanu dan. V oštarije su imeli i arančatu aš je vavek užal s ken starejen i kakov otrok prit. Jedan večer je već jako kasno bilo, trebalo je oštariju zapret, a jena kumpanijica nikako da fini partidu na boće. Rudi njin je rekal da bi zaprl oštariju, a oni mu govore: “Samo ti zapri. Nan prnesi jedan bocunić od pet litra, a ti hodi slobodno spat.“ Jutro kad se je stal, partida je još durala, jedino vina već ni bilo.

Julica 80-teh let z legendarnen Titoton na zide

Po zime, kada se već ni moglo vane sedet, užalo je nutre bit čuda puti i fanj tesno. Va to su vreme v oštarije bile dve prostorije, jedna pred šankon i jedna mića salica kade je moglo sedet dvajsetak judi. Bila je i kuhinja, boje reć kuhinjica va koj su isto neki rada sedeli. Kot da su doma, pak ih je brižna Julica molila i prosila da njoj daju mesta aš da ne more ni do špargeta prit. “A ću ti povedet kako smo se mi snašli najveć o Puste kada su bile takove gužvi kada nisi mogal ni nutar ni vanka“ govori mi Antak, “lepo smo na poneštri stavili katridi pak se je prek poneštar hodilo. A ja, a kako drugačje?“ špjeguje mi Ivo kot da je to najnormalneja stvar. Ni ni danas čuda boje. Proval san fanj puti.

OŠTARIJA – STOČIŠĆE
Prišla su i nova vremena , nova generacija oštarske familije Mohorovičić, Juličina vnuka Ines Kinkela, a čuda njoj je pomogal i brat Ivica, pruzeli su oštariju v ruki, zrušili su pared i inšoma lepo su ofriškali celi prostor, ma duh stare “Julice“ je još ostal. Zneli su i sliku druga Tita, a najviše je morda žal bilo jednemu kega si manje-više poznate ki ovo čitate, aš već ni imel kemu sako toliko reć kako ča je užal gore pogledat sliku pak više onako sam sobun: “Ča je, ča žbališ? Magarac!“ Nakon par let oštariju preuzima familija Šebalj, ka ju temeljito rekonstruira i dava njoj moderan, sadašnji izgled i novo ime “Črni mačić“. Postal je to moderan caffe bar z kulturnen programon, izložbami i jazz koncerti. Neki stareji su brundali, ma su zato mlaji to jako dobro prihvatili. Rada se ovdeka skupjaju, magari su se mej ten promenili još dva gospodari. Kapac da se i današnji paron Alen Sušanj i Tijana Luksetić, ka mu puno pomore umeju dobro delu priložit aš ku got dobu pasate okol oštarije vavek ćete nekega trefit. Nekega i više puti na dan. Kvartini se više ne naručuju. Danaska su druge pijači va mode, a i judi se drugačje v oštarije drže. Svojni se je prišlo v oštariju s ken poćakulat, a danaska si žbale va mobiteli i smartfoni, al pak va novini aš ih je pul šanka sake sorti. A žbale i va onu škatulu za škomeši i pogajaju ki (virtualni) pas al konj će pobjedit na “utrke“. A pače ja, da ne pozabin još i to. “Julica“ i sada “Črni mačić“ vavek su bili kot da bi jedno stočišće. Kamo got je kakova kumpanija šla, na izlet, na neko drugo putovanje, na pusni pondejak jaja pobirat vavek se je našlo pred (i va oštarije). Po ten se ni niš promenilo, još od vremena kada je pokojna Julica užala dremat pul špargeta dokla zadnji gost ni šal vanka z oštarije. Još mi govori Rudi da ih je on užal doma “nosit“ još i po pute njin je pomogal kantat. Va današnje vreme ni brižna Julica ne bi dobro pasala, aš bi njoj i kakova inspekcija kaznu naplatila ča ni gosti na vreme spat stirala.

Alfred Šaina / Tramontana / Liburnija.net

error: Content is protected !!