Racionalno korištenje prostora @ Kastav

kastav_zrak1…intenzivirani radovi na izradi prostorno planske dokumentacije…
…donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva u ožujku prošle godine bilo je preduvjet za donošenje brojnih urbanističkih planova za pojedina područja grada…

Kastav – Nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva u ožujku prošle godine, intenzivirani su radovi na donošenju urbanističkih planova pojedinih područja, čiji je osnovni cilj omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti.
Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između postojećeg i planiranog dijela naselja, uz određivanje takvog načina gradnje koji je primjeren određenom području.

Liburnija.net: Brnini @ Kastav

Liburnija.net: Brnini @ Kastav


UPU 10 – Dio Ćikovića i Rešetara
U svibnju je pokrenut postupak izrade urbanističkih planova uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (dio Ćikovića i Rešetara) i UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-5c (Brnini). UPU 10 obuhvaća područje površine od cca 10 ha koje se nalazi zapadno od centralnog djela naselja Grada Kastva i ceste 233, na konfiguracijski izuzetno teškom, te prostorno razvedenom terenu. Djelomično je izgrađeno, s relativno dobrim stanjem prometne infrastrukture i pripadajućih komunalnih instalacija.
UPU 15 – Brnini
UPU 15 obuhvaća područje površini od cca 8,7 ha, zapadno od stare jezgre Grada Kastva neposredno iznad županijske prometnice Kastav – Jušići. Konfiguracija terena je vrlo zahtjevna, a područje je većim djelom izgrađeno, uz pretežno obiteljsku izgradnju. Komunalna infrastruktura je djelom izgrađena, ali su nužni zahvati na njenom poboljšanju. Za ova dva UPU-a u srpnju je održana prethodna, a tijekom listopada i studenog i javna rasprava. Temeljem Izvješća o javnoj raspravi izrađeni su nacrti konačnih prijedloga planova koji se upućeni na ishođenje potrebnih suglasnosti. Potom slijedi utvrđivanje Konačnog prijedloga UPU-a i upućivanje Gradskom vijeću na donošenje.
UPU 1 – Centar Grada Kastva
UPU 1 obuhvaća građevinsko područje naselja N1-a – centar Grada Kastva smješteno u centralnom i jugoistočnom dijelu područja Grada Kastva u površini od 87,00 ha. Područje obuhvaća prostor od povijesne jezgre Kastva preko Jurčića do Rešetara, na kojem danas živi oko 2.500 stanovnika.
Liburnija.net: Miskerini @ Kastav

Liburnija.net: Miskerini @ Kastav


Ovo područje namijenjeno je formiranju centralnog naselja lokalne samouprave Grada Kastva, uz uvjet da zadovolji sve potrebe lokalnog stanovništva, omogući kvalitetno korištenje lokalnim i povremenim korisnicima prostora, te naglasi prirodne i stvorene vrijednosti prostora. Temeljem Prostornog plana uređenja iz 2003. tvrtka Studio Remik d.o.o. Rijeka izradila je Urbanistički plan uređenja – UPU 1 do faze Konačnog prijedloga Plana. Međutim, kako Plan, zbog neusklađenosti u Prostornom planu uređenja nije dobio sve potrebne suglasnosti nije mogao biti donesen na Gradskom vijeću. Zbog proteka vremena i zakonskih promjena potrebno je provesti cijeli postupak donošenja Plana sukladno novim zakonskim odredbama. Za UPU 1 u studenom, prošle godine, je održana prethodna rasprava, pripremljen je prijedlog Plana za javnu raspravu koja se planira tijekom siječnja i veljače 2011. godine.
Liburnija.net: Brestovice @ Kastav

Liburnija.net: Brestovice @ Kastav


UPU 14 – Brestovice
Na sjednici Gradskog vijeća početkom prosinca donesena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3, (Brestovice). Ovaj UPU obuhvaća prostor površine cca 2,60 ha, koji se nalazi s južne strane državne ceste Diračje – Kastav (D304) uz zapadnu granicu administrativnog područja Grada Kastva. Područje je djelomično izgrađeno. Postojeću prometnu i komunalnu infrastrukturu potrebno je modernizirati, a u neizgrađenom djelu i kompletno izgraditi.
Izrađivač UPU 10, UPU 14 i UPU 15 je tvrtka PLAN 21 d.o.o. Rijeka, a UPU 1 Studio Remik d.o.o. Rijeka. Ukupna ugovorena vrijednost ove prostorno planske dokumentacije iznosi 336.774 kuna.
Veljka Spinčić Rajko / Ivan Mellor / Liburnija.net
Veljka Spinčić Rajko / Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!