Sufinanciranje javnog prijevoza za studente u 2012.

city_bus…pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva u pisarnici Grada Opatije…
Opatija – U Proračunu Grada Opatije za 2012. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova javnog prijevoza, za redovne studente Sveučilišta u Rijeci, koji imaju prebivalište na području Grada Opatije.
Na temelju Odluke gradonačelnika od 19. prosinca, redovni studenti Sveučilišta u Rijeci s prebivalištem na području Grada Opatije ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza koji organizira KD Autorolej u visini od 33% cijene mjesečne karte za prijevoz studenata.
Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva, koji se može preuzeti u pisarnici Grada, odnosno na web. stranici. Zahtjevu se prilažu potvrda o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu te uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci.
Na ovom linku možete pronaći obrazac
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!