U Mošćeničkoj Dragi započete su aktivnosti na provedbi RUNE projekta

– Svi oni koji žele priključak, mogu „skinuti“ s web stranice Općine Mošćenička Draga obrazac zahtjev za ukopčavanje kojega je potrebno ispuniti i vratiti ga na adresu elektronske pošte gorana@mot.com.hr. Zahtjevi se na navedenu e-adresu zaprimaju do zaključno s 30. studeni 2020. godine, poručili su iz Općine.

Mošćenička Draga – Iz općine obavještavaju sve zainteresirane korisnike da su započete aktivnosti na provedbi RUNE projekta.

Rural Network Project(RUNE) je projekt kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE Crow telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. a pokrenut je s ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranska i Istarska županija) i Slovenije.

– Svi oni koji žele priključak, mogu „skinuti“ s web stranice Općine Mošćenička Draga obrazac zahtjev za ukopčavanje kojega je potrebno ispuniti i vratiti ga na adresu elektronske pošte gorana@mot.com.hr. Zahtjevi se na navedenu e-adresu zaprimaju do zaključno s 30. studeni 2020. godine. Svi pristigli zahtjevi koji su dostavljeni IMAJU OBVEZU sklopiti Ugovor o gradnji i Ugovor s operaterom usluge koji se nalaze u mreži RUNE najkasnije u roku od 90 dana od dana izrade priključka sukladno Ugovoru o gradnji. U obzir za proširenje obuhvata uzeti će se sva naselja s potencijalom od deset i više adresa a minimalan broj zahtjeva mora biti najmanje 50% ukupnih adresa. Nakon isteka roka za objave analizirat će se broj pristiglih zahtjeva te nakon obrade podataka objaviti područja na koje će se proširiti obuhvat projekta Cijena izrade kućnog priključka iznosi 750,00 kuna jednokratno (PDV uključen u cijenu), a koja cijena ujedno predstavlja i ukupnu cijenu priključka koju plaća korisnik! Za priključke koristit će se postojeća infrastruktura te nisu potrebni nikakvi dodatni radovi na iskopu kanala odnosno postavljanju optičkih kabela i slično. Gradnja jedne ovako zahtjevne mreže, u tehničkom i financijskom smislu, u konačnici će i stanovnicima ruralnih područja omogućiti korištenje pametnih usluga koje mogu olakšati život ali samo ako ih podržava kvalitetna širokopojasna svjetlovodna infrastruktura. Pozivamo sve stanovnike da iskoriste blagodati širokopojasne infrastrukture i otkrijte čari brzine svjetlosti spajanjem na optički kabel koji će surfanje, preuzimanje, igranje igara, gledanje televizije i slušanje glazbe učiniti brzim, pouzdanim i kvalitetnim! Nadamo se da će biti dovoljno zainteresiranih korisnika kako bi i na područjima koja nisu bila u inicijalnom obuhvatu projekta izgradili širokopojasnu svjetlovodnu infrastrukturu i osigurali povezivanja na novu pristupnu mrežu koja će omogućiti korisnicima brzine veće od 1 Gbps. U slučaju eventualnih pitanja i potrebnih pojašnjenja, slobodno kontaktirajte Goranu Vlastelin na gorana@mot.com.hr ili na mob: 091 7869 407, poručili su iz Općine.

S izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture. RUNE gradi pristupnu mrežu na modelu „Fibre To TheHome“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

error: Content is protected !!