Za oporavak i razvoj kulturnog sektora više od 1,6 milijardi kuna iz EU fondova

Piše: Srđan Kerčević, viši stručni suradnik za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije

Cilj je uspostaviti odgovarajući okvir kojim će se omogućiti brza prilagodba u području kulturnih i kreativnih industrija na nove okolnosti poslovanja, kao i razvijanje novih kulturnih proizvoda i usluga.

Rijeka – U istraživanju Ministarstva kulture i medija u suradnji sa Zakladom “Kultura nova” o utjecaju pandemije COVID-19 i potresa na cjelokupni kulturni sektor u Hrvatskoj, kulturnu baštinu, kulturne i umjetničke discipline, podaci pokazuju da svega 36,6 % ispitanika starijih od 16 godina sudjelovalo u nekoj od kulturnih aktivnosti što Hrvatsku svrstava na samo začelje europskih zemalja. Štoviše, tijekom pandemije broj posjetitelja kulturno-umjetničkih događanja se prepolovio, a brojne aktivnosti su održane virtualno, pokazalo je istraživanje.
Upravo zato, jačanje kulturnoga sektora jedan je i od prioriteta EU-a, a Europska komisija je nedavno pokrenula CulturEU, novi vodič o mogućnostima financiranja za kulturne i kreativne sektore kako bi olakšala pristup novim sredstvima djelatnicima u kulturi. Informiranje o EU fondovima jedna je od zadaća i Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije koja je, kao regionalni koordinator Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, zadužena za ravnomjeran regionalni razvoj i trenutno provodi projekte ukupne vrijednosti preko 260 milijuna kuna. Kao centar potpore Primorsko-goranskoj županiji, gradovima, općinama i drugim javnopravnim tijelima na njenom području za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata, Agencija putem portala www.prigoda.hr i www.pametnaregija.hr redovito obavještava sve korisnike o aktualnim natječajima i događanjima.

Budući da se tijekom pandemije udio kulturnog sektora u nacionalnome BDP-u smanjio, u okviru novih Europskih strukturnih i investicijskih fondova do 2027. godine, u području kulture iz novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa (ITP) uložit će se više od 1,6 milijardi kuna. Pridodaju li se pritom ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost EU-a od gotovo milijardu kuna, prilike za oporavak i razvoj kulturnog sektora su neminovne. U fokusu će tako biti projekti obnove i gradnje knjižnica, domova kulture, muzeja, galerija, kazališta i drugih kulturnih prostora te nabava pripadajuće opreme za nove digitalne usluge, ali i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja, ponajviše osobama s invaliditetom. Za jačanje uloge kulture i održivog turizma u razvoju, socijalnoj uključenosti i inovacijama u okviru OPKK-a izdvojit će se oko 600 milijuna kuna. U brdsko-planinskim i potpomognutim područjima, ali i na otocima, u okviru ITP-a ulagat će se u očuvanje, obnovu i valorizaciju kulturne i prirodne baštine pri čemu će, među ostalim, naglasak biti na infrastrukturnoj i turističkoj revitalizaciji zaštićenih spomenika kulture kao svojevrsnih „hotela baštine“ te revitalizacija brownfield područja za kulturnu ili sportsku namjenu. Cilj tih ulaganja je poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u urbanim područjima. Od ukupno 5,1 milijardi kuna koliko je predviđeno za tu svrhu, na zaštitu, razvoj i promicanje kulturne baštine i usluga izdvojit će se gotovo petina toga iznosa, odnosno više od 860 milijuna kuna. Za isti cilj u područjima koja nisu urbana provodit će se, među ostalim, i ulaganja u postojeće i otvaranje novih muzeja, posjetiteljskih centara s ciljem interpretacije kulturne baštine u iznosu od 150 milijuna kuna.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, planiran je razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora kroz transformaciju kulturnih i kreativnih industrija i jačanje njihovih kapaciteta za poslovanje na europskome digitalnome tržištu, za što je predviđeno 250 milijuna kuna. Cilj je uspostaviti odgovarajući okvir kojim će se omogućiti brza prilagodba u području kulturnih i kreativnih industrija na nove okolnosti poslovanja, kao i razvijanje novih kulturnih proizvoda i usluga. Prilika je to i za zelenu tranziciju u kulturi jer će u narednom razdoblju biti moguće financirati energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra, za što je predviđeno 300 milijuna kuna. Prilika je to za prilagodbu novome dobu i inovacije kulturnih sadržaja, a cilj Agencije je pomoći ustanovama u kulturi da bogatu kulturnu ponudu putem EU fondova približe što širem krugu posjetitelja.

Ovaj članak izrađen je u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i ne odražava stajališta Europske unije. Više o EU fondovima i aktivnostima Regionalne razvojne agencije PGŽ možete pročitati na portalima: www.prigoda.hr i www.pametnaregija.hr.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net