Ponovni pokušaj prodaje zgrade u kojoj djeluje salon 2MD – Cijena pala s 15,5 na 10,8 milijuna kuna

Jučer je usvojena i odluka o prodaji zemljišta u Voloskom za 3 milijuna kuna, novi saziv Upravnog vijeća gradske knjižnice te novi izračun sredstava za rad političkih stranaka.

Opatija – Uz prihvaćanje sudjelovanja u realizaciji EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“ opatijski vijećnici na nedavnoj su sjednici izglasali i Odluku o prodaji nekretnina i to zemljišta u Voloskom u iznosu od 3 milijuna kuna, kao i ponovni natječaj za prodaju objekta u Iki u kojem se trenutno nalazi salon namještaja 2MD. Početna cijena je u prethodnom natječaju bila 15 i pol milijuna kuna, a sada je smanjena na 10,8 milijuna kuna.

Vijećnici su, nakon izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, izabrali i predstavnike Grada u Upravnom vijeću. Upravno vijeće ima 5 članova, od kojih 3 člana imenuje Gradskog vijeće Grada Opatije iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednog člana bira stručno vijeće te jednog člana biraju svi radnici. U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ izabrani su Ivan Cerovac, Robert Kurelić i Aleksandra Tramontana.

Usvojen je i novi Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranja političkih stranaka u 2019. godini. Nakon izmjena Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (kojim se uređuje način financiranja političkih stranaka, zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina) propisano je da političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada naknada u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom vijećniku, pod uvjetom da je zastupljenost jednog spola niža od 40 posto.

Prije stupanja na snagu ovog Zakona sredstva za naknade političkim strankama utvrđivala su se u godišnjem iznosu od 19.044 kuna za vijećnika muškog spola (1.587 kn mjesečno) odnosno 20.952 kuna za svakog vijećnika ženskog spola (1.746 kn mjesečno).

Prema novom Prijedlogu iznosi financiranja za rad političkih stranaka neznatno su niži. Analizirajući ukupan broj vijećnika (17) kao i broj vijećnika muškog (10) odnosno ženskog spola (7) utvrđeno je da je zastupljenost oba spola viša od 40 posto. Međutim bez obzira na tu činjenicu, odnosno odredbu članka 11. Zakona, predloženo je se da zadrže dosadašnje različite visine naknade odnosno da je naknada za vijećnike ženskog spola 10 posto viša.

Tako će naknada po vijećniku na godišnjoj razini iznositi: 18.960,00 kuna (1.580 kn mjesečno) za vijećnike muškog spola te 20.880,00 kuna za vijećnike ženskog spola (1.740 kn mjesečno).

error: Content is protected !!