Grad Opatija objavio natječaj za dodjelu stipendija 2023./2024.

Autor: Marina Pauletić 11.10.2023

Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija.

Opatija - Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/23), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i Odluke od 18. rujna 2023. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha,
stipendije temeljem imovinskog statusa,
stipendije za deficitarna zanimanja i
stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.
Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem ŠKOLSKOG/AKADEMSKOG USPJEHA ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava), odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem IMOVINSKOG STATUSA ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava), odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

- da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:
- da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
- da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 500 eura, dvočlano domaćinstvo do 750 eura, tročlano domaćinstvo do 900 eura, četveročlano domaćinstvo do 1.050 eura, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 150 eura.

2) Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu prije mjeseca u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. U prihod se ne uračunavaju: novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko-goranska županija i Grad Opatija, doplatak za djecu, stipendije učenika i studenata, godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe te sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

3) Pod članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove Odluke, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici/udomitelji, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno, a navedeni su u Izjavi o članovima zajedničkog domaćinstva podnositelja prijave.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za DEFICITARNA ZANIMANJA ima redoviti učenik I., II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,
- da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,
- da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava) i to:

- učenik u visini prosječne ocjene 3,5 i više,
- student u visini prosječne ocjene 3,5 i više te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine i
da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendije za deficitarna zanimanja raspisuju se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program
Bravar / bravarica
Tesar / tesarica
Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
Zidar / zidarica
Armirač / armiračica
Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
Kuhar / kuharica
Konobar / konobarica
CNC operater / CNC operaterka
Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
Mesar / mesarica
Zavarivač / zavarivačica
Soboslikar-ličilac / soboslikarica-ličiteljica
Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica
Automehatroničar / automehatroničarka
Pekar / pekarica
Stolar / stolarica
Fasader / fasaderka
Automehaničar / automehaničarka
Vodoinstalater / vodoinstalaterka
Elektroinstalater / elektroinstalaterka
Autoelektričar / autoelektričarka
Slastičar / slastičarka
Limar / limarica
Krovopokrivač / krovopokrivačica
Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski
Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
Tehničar geodezije i geoinformatike / tehničarka geodezije i geoinformatike
Zdravstveno-laboratorijski tehničar / zdravstveno-laboratorijska tehničarka
Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka
Stručni studij
Sestrinstvo
Primaljstvo
Sveučilišni studij
Medicina
Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije
Računarstvo ili Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Rehabilitacija
Farmacija
Logopedija
Fizika i matematika; smjer: nastavnički
Matematika; smjer: nastavnički
Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Građevinarstvo
Socijalni rad
Socijalna pedagogija
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Geografija; smjer: nastavnički ili Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički ili Geografija i povijest; smjer: nastavnički
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Brodogradnja
Glazbena pedagogija ili Glazbena pedagogija (dvopredmetni)
Kineziologija, nastavnički smjer
Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo ili Informacijske znanosti-knjižničarstvo
Geodezija i geoinformatika
Arhitektura ili Arhitektura i urbanizam
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Psihologija

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

III. Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca (kategorija STIPENDIJE 2023./2024.)

IV. Za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod.

V. Radi utvrđivanja potrebnih činjenica nadležni odjel može tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

VI. Podnositelj može podnijeti jednu prijavu za dodjelu stipendije.

VII. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. otvoren je od dana 02. listopada 2023. godine do zaključno 17. listopada 2023. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

VIII. Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Opatije.

Više sa portala poduckun.net ...