Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Grada Opatije

Autor: Marina Pauletić 17.06.2024

Foto: ilustracija

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Opatija - Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 37/15), Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE

Predmet natječaja:


obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Priroda i opseg te mjesto obavljanja obavljanja poslova:
Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka Braće Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, Braće Branchetta 20, Rijeka te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 00,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Opatije. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 6-7 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Napomena:

Grad Opatija snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

– da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Opatije,

– da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Opatija ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

– da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Opatije,

– da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor:
4 (četiri godine).

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

– da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

– da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,

– da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

– da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

– da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

– da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,

-ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Grada.

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Rok za predaju ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom pošiljkom putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE“.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 08. srpnja 2024. godine u 10:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da poništi natječaj.

Potrebne dokumente pronađite ovdje.

Više sa portala poduckun.net ...