Općina Lovran raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u akademskoj/školskoj godini 2023./2024.

Autor: Marina Pauletić 13.10.2023

Foto: ilustracija

Načelnik donosi odluku o odabiru kandidata u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Lovran – Općina Lovran raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lovran za školsku / akademsku godinu 2023./2024.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za redovito studiranje na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama temeljem ovog natječaja.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske,
– da učenik (i roditelj / skrbnik / udomitelj ukoliko je učenik maloljetan) / student imaju prebivalište na području Općine Lovran, i to najmanje posljednje 3 godine računajući od dana raspisivanja ovog natječaja,
– da su redoviti učenici srednje škole s prosječnom ocjenom 4,50 i više u posljednje dvije godine školovanja,
– da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije godine školovanja ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,
– da su redoviti studenti druge godine studija koji su u prethodne dvije školske / akademske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više za školsku godinu i prosjek od 4,0 i više za akademsku godinu,
– da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 4,0 i više,
– da nisu korisnici stipendija po proračunskoj osnovi.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti učenici / studenti:

– koji upisuju ponovno istu godinu školovanja / studiranja,

NAPOMENA: iznimno se može prijaviti učenik / student koji je ponavljao godinu školovanja / studiranja zbog objektivnih razloga (na primjer, zbog bolesti stipendista i dr.) čiji je dokaz potrebno dostaviti u obveznoj dokumentaciji,

– koji imaju upisano mirovanje obveza učenika / studenata u školskoj / akademskoj 2023./2024. godini.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– uvjerenje o upisu u školu, odnosno visoko učilište, za 2023./2024. školsku / akademsku godinu,
– dokaz o prosjeku ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (preslika svjedodžbe, odnosno indexa ili prijepis ocjena, uz predočenje izvornika po traženju),

NAPOMENA: U slučaju kada je prosjek ocjena za učenike i studente iskazan opisno ili u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva je dužan prilikom prijave dostaviti dokaz o pretvaranju prosjeka ocjena na način da se isti iskaže prema vrijednosti skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća u Republici Hrvatskoj, izrađen od ovlaštene osobe ili institucije.

– uvjerenje ili elektronički zapisi o prebivalištu za podnositelja zahtjeva odnosno za učenika i roditelja – skrbnika – udomitelja ukoliko je učenik maloljetan / studenta,
– potvrda banke o broju žiro-računa učenika / studenta,
– dodatna dokumentacija prilaže se u slučaju dokazivanja za ostvarivanje prava prijave radi ponavljanja godine školovanja / studiranja zbog objektivnih razloga.

Prijava se podnosi na obrascima predviđenim za tu svrhu koji se mogu preuzeti u pisarnici Općine Lovran ili na web stranici Općine Lovran.

Rok za dostavu

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u Novom listu i na web stranici Općine Lovran. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti uz naznaku „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije“ te naznaku tko se prijavljuje – „UČENIK“ ili „STUDENT“.

NAPOMENA: Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Odluka o odabiru i Rang lista

Načelnik donosi odluku o odabiru kandidata u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Rang-lista kandidata s imenima i prezimenima kandidata te njihovim prosjekom ocjena će se objaviti na web stranici Općine Lovran.

Na temelju odluke Načelnika o odabiru kandidata, s odabranim učenikom odnosno roditeljem / skrbnikom / udomiteljem ukoliko je učenik maloljetan ili studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije za tekuću školsku / akademsku godinu.

Više sa portala poduckun.net ...