Proračun Grada Opatije veći nakon prvog rebalansa za gotovo 5 milijuna eura

Autor: Nikola Cvjetović 30.06.2023

Sa sindikatima su završeni pregovori o povećanju plaća za Dječji vrtić, Festival Opatija, Gradsku knjižnicu i gradsku upravu jer smo svjesni povećanja životnih troškova, izvijestio je gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin govoreći o izmjeni Proračuna.

Opatija - Opatijski vijećnici na posljednjoj su sjednici usvojili prvi Rebalans Proračuna za 2023. koji donosi povećanje Proračuna za gotovo 5 milijuna eura (4.995.742 eura) ili 16,7%. Novi Proračun tako iznosi 34.674.058 eura.

Rebalansom je predviđeno povećanje prihoda s osnove prijenosa viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7,1 milijun eura koji će većim dijelom biti namijenjen za nastavak investicija pokrenutih u prošloj godini. Pored toga, povećavaju se planirani prihodi od poreza u iznosu od 1 milijun 183 tisuće eura ili 13,9% i to u dijelu poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina.

– Dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak je bolje u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje na činjenicu da su plaće Opatijaca u prosjeku porasle za 17 %. Prihod od poreza na promet nekretnina za 2023. godinu se dobro ostvaruje te stoga povećavamo očekivani prihod. Istovremeno, planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 49%, odnosno za 1,7 milijuna eura. Isto tako, planirani prihodi od komunalnog doprinosa smanjuju se za 40%, odnosno za 1 milijun 63 tisuće eura. Također, Proračun se smanjuje za dio planiranih projekata u iznosu od 2,7 milijuna eura za koje je planirano financiranje iz EU i ostalih pomoći i iz kreditnih sredstava, budući da ti projekti „sele“ u narednu godinu, kazala je pročelnica UO za financije Tamara Sergo.

Na rashodovnoj strani Proračun je povećan za investicije koje su bile planirane u 2022.g., a prenose se u 2023.g., u ukupnom iznosu 4,5 milijuna eura. To se prije sve odnosi na projekte dovršene u 2023. g. kao npr. uređenje šetnice u Voloskom, igrališta u Ičićima i Tošini, rekonstrukciju Ville Angioline, modernizaciju javne rasvjete i gradnju boćarije u Poljanama.

– Važno je naglasiti da se smanjuje prodaja imovine za gotovo 50 %, prihod komunalnog doprinosa je znatno manji, što je moguće dobar pokazatelj jer je to prihod od gradnje novih objekata. Od novih investicija koje su uvrštene u izmjene Proračuna, izdvojio bih izgradnju vatrogasnog puta Vrh Ike, asfaltiranje Ulice Andrije Štangera kroz Volosko, izgradnju parkirališta iznad groblja Opatija. Nastavljamo s uređivanjem još nekoliko dječjih i sportskih igrališta. Ove godine pokrećemo i projekt sadnje stabala vrijednosti 198 tisuća eura za koji smo dobili bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80% investicije. Nastavljamo s investicijom uređenja područne škole u Veprincu gdje će se tijekom ljeta izvoditi zamjena krova i obnova fasade. Također, u tijeku je priprema investicije uređenja doma u Poljanama za potrebe otvaranja područnog vrtića kojim ćemo osigurati kapacitete za otvaranje dvije nove jasličke skupine te izrada novog projekta nadogradnje opatijske osnovne škole prema novom Državnom pedagoškom standardu koji donosi brojne izmjene radi uvođenja cjelodnevne nastave. Sa sindikatima su završeni pregovori o povećanju plaća za Dječji vrtić, Festival Opatija, Gradsku knjižnicu i gradsku upravu jer smo svjesni povećanja životnih troškova, izvijestio je gradonačelnik govoreći o izmjeni Proračuna.

Vijećnici su dali suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Nabava zaštite od sunca za terasu Dječjeg vrtića Opatija, objekt Veprinac“ koji će biti prijavljen na natječaj LAG-a „Terra Liburna“. Iznos investicije je 26.875,00 eura, od čega će se 80% investicije financirati putem LAG-a, a 20% iz proračuna Grada Opatije.

Usvajanjem Odluke o davanju stanova u najam za dodjelu u najam gradskih stanova bit će formirane dvije liste reda prvenstva: jedna po socijalnom kriteriju, a druga prema kriteriju dobi. Uvodi se i mogućnost dodjele stana u najam prema posebnim uvjetima, kako bi u Opatiju doselile osobe deficitarnih zanimanja koja su nužna za normalno funkcioniranje grada, ponajprije javnog sektora (npr. liječnici, profesori deficitarnih predmeta). Za dodjelu stanova po socijalnom kriteriju predložen je niži cenzus prihoda od dosadašnjeg, 60 % prosječne plaće u RH za podnositelja zahtjeva, za svakog člana obitelji 50 % prosječne plaće. Za mlade se podrazumijeva gornja dobna granica od 45 godina i minimalno prebivanje na području Opatije 10 godina. Ugovori o najmu bi se, zbog bolje kontrole najmoprimca, potpisivali na 5, a ne kao do sada na 10 godina.

Od 1. srpnja u Opatiji počinje odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada nakon što je vijeće prihvatilo Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada. Građanima je Komunalac d.o.o. već podijelio smeđe kante za sakupljanje biootpada, a oni građani koji će kompostirati u vlastitoj okućnici to trebaju prijaviti Komunalcu. Sakupljanje biorazgradivog otpada obavljat će se prema rasporedu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Više sa portala poduckun.net ...