SUSRETI Casabianca: Kastav - New York – Zagreb

Autor: Kristina Tubić 03.11.2022

Od premijeri j' pasalo malo više od leto dan, od onda je „na daskah“ bila jedno osandesetak put i skoro je svaki put bila rasprodana va rekordnen vremenu.

Opatija - Neka reče ki će ča, ma Đurđa i Franko su rasprodali predstavu Casabianca na Ljetnoj brže leh je Severina rasprodala koncert! Vlado i Slavica Turković sigurno pucaju od nenavišćini!
Lepo j' bilo videt puno gledalište na veloj Ljetnoj tu večer – prvo, aš se dramske predstave nanke ne postavljaju na veloj Ljetnoj, a drugo, aš su autori i glumci naši Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca. Posebe veseli tolik odaziv na predstavu ka je na domaćen zajike, va vreme kad se čakavica pomalo pozabjuje. Od premijeri j' pasalo malo više od leto dan, od onda je „na daskah“ bila jedno osandesetak put i skoro je svaki put bila rasprodana va rekordnen vremenu.

– Apsolutno se nismo nadali ovakovemu uspjehu. Mi smo tu predstavu storili morda više za sebe zabavit leh ča smo misleli da će bit interesa pul publiki za nju. Za vreme onega prvega lockdowna, počeli smo delat na njoj preko telefona, pak smo pokle va maje i june mesece nastavili delat „uživo“. Ponudili smo ju 2021. Kastafskemu kulturnemu letu, misleć da ćemo ju nakon Kastva odigrat još ki put, al ni na kraj pameti nan ni bilo da će to bit ovalik hit, iskreno nan je rekla Irena, a Mario j' dodal: – Irena je bila ta ka je silila da se to stori, ja vavek na prvu vidin samo problemi, pa me neki trebe „porivat“. Dobro da san ju poslušal, pa je još va svojen stile zaključil – Dok su se svi doma drmali va korone, mi dva smo predstavu pisali!

Predstavu (ili boje reć Đurđu i Frankota) lahko je zavolet. Celo vreme jedan drugega podbadaju, ona nosi brageše va familje, aš on da je brižan malo zapućen, a ona j' probitačna, i po užance, njija j' vaveki zadnja. H temu, si ki su rojeni sedandeseteh al prej, spametit će se situacij z predstave: od parneh i neparneh tablic, članstva va Partije i šopinga va Trste, sve do koroni i voćnega jogurta kega va bivšoj države (neki govore) da ni bilo.

– Predstava se juden pijaža valda zato aš je jako „životna“, aš se judi va njoj prepoznaju: svaki pozna nekega kako ča j' Đurđa ale Franko, nekega Vladota ili Slavicu Turković. A morda je ovo pravo vreme za Casabiancu, juden je puna pipa koroni i problemi. Ovo j' moment da se moreš malo fermat, vrnut va rikverc i nasmet se semu ča smo pasali, govori nan Mario.

Ono ča treba dodat je da se gledajuć predstavu nanke ne čini kako da Irena i Mario glume, pa bi čovek mislel da su i va stvarnen živote muž i žena. Nisu, ma kako i da su: poznaju se i skupa delaju dobreh 25 let: kako duo su počeli na Radio Opatije (kašneje je to bil Primorski radio), kade su vodili top-listu „Gromača“ za muziku ondašnjega ča-vala, a pokle neko leto su „Gromaču“ preselili na Kanal Ri. Skupa jih se more videt i kako voditelji na razneh manifestacijah, a čuda se druže i privatno – Irena reče da su njih dva vavek ti ki zabavjaju celu kompaniju. Obadva kako voditelji vole bit spontani, pak i va samoj predstave, kad rabi, malo improviziraju.

– Mi smo navajni tako delat. Kako voditelji, ni jedan ni drugi ne volimo čitat tekst z karte, a va predstave se ipak, ča se sadržaja tiče, držimo scenarija. Improvizacija se vavek dogodi, pa kad ki ča z publike dobaci, kad pasa kakov motor ili da nestane struji, mi ćemo to ukomponirat va predstavu, govori nan Irena.
Dugo od tega da njin je predstava jedino š čen se bave: Mario je voditelj na Radio Istre, Irena dela va županijsken odjele za kulturu, a jedanput na šetimanu je i na Radio Rijeke. Vode manifestacije, Irena već 27 let kanta va Klape Kastav, a Mario je… dosta j' reć Battifiaca. Va zadnjeh leto dan pobjedil je na „Zvijezde pjevaju“, osvojil je Zlatni studio za najbojega voditelja, Večernjakovu ružu za najboju radijsku emisiju. Nismo spomenuli da skupa afituju turistun. Na pitanje kada sve arivaju odgovorila nan je Irena: „Kade je voji, tamo je i načina. Kade ni voji, tamo su škuže!“

Da voji itekako imaju videt će se i početkun novembra, kada planiraju održat prvu predstavu va kazalištu Vidra va Zagrebe, a pokle tega va plane njin je predstavu odigrat i drugde po Hrvatskoj, aš interesa je. Na njihoj Fejsbuk stranice objavjuju videi od Đurđi i Frankota, ča je odlična promocija i van Primorskega kraja, pa judi va komentareh stalno pitaju kad će z predstavun prit va njihov grad. To ča je predstava „po domaći“ ne bi trebalo bit vela barijera, aš razumeli su jih i iseljenici va New Yorke, kade su pasanega proleća održali tri predstave.

– Trebe sve provat! Bilo me j' strah da neću moć glumit, da ću morda pozabit red po ken gredu tirade va predstave, da ću zablokirat. Ali nisan! Eko, ako san va 50. lete postala glumica, va 60. bin trebala poć za balerinu, smeje se Irena, a jušto kako bi i Franko odgovoril Đurđe, Mario va svojen stile odgovara: Ako ti postaneš balerina va 60. lete, ja ću postat svjetski prvak va preciznen streljaštvu ili još boje – poć ću za vojnega pilota za oni Rafalei ča smo kupili!

Više sa portala poduckun.net ...