[VIDEO/FOTO] Najavljena rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma zdravlja na Novoj cesti

Autor: Nikola Cvjetović 10.02.2023

Pogled iz smjera tenisa

Što su sve na tiskovnoj poručili provjerite u priloženom video prilogu...

Opatija - Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma zdravlja PGŽ-a u Opatiji uskoro će dobiti i svoju formalnu potvrdu te se počinje s pripremnim radnjama najavili su danas na tiskovnoj konferenciji predstavnici Akcije mladih, Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP, Unije Kvarnera i Kvarnerske inicijative. Predvođeni gradonačelnikom Kiriginom i predsjednikom gradskog vijeća Dinom Žigulićem, vijećnice i vijećnici istaknuli su zadovoljstvo odustajanjem od prethodno najavljene lokacije na Novoj cesti te prihvaćanje nove lokacije i projekta od strane Primorsko-goranske županije.

Ante Štampalija, Robert Kurelić, Fernando Kirigin, Kristina Đukić, Dušan Kotur, Dino Žigulić, Sanda Grčević, Kristian Tončić i Rajko Ukić

Naime, već se duži niz godina zdravstvene usluge koje pruža Dom zdravlja PGŽ u Opatiji obavljaju u neadekvatnim prostorima te stanovnici Grada Opatije nužno trebaju prostor koji će zadovoljavati sve uvjete za pružanje kvalitetne zdravstvene usluge, primjerene vremenu u kojem živimo.

Projekt izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Opatiji izvorno je planiran na lokaciji koja obuhvaća nekretnine iznad vološćanskog groblja, a preliminarna vrijednost realizacije po izrađenoj okvirnoj procjeni od strane ovlaštenih projektanata iz rujna 2021. godine iznosi 55,5 milijuna kuna (s PDV-om). Nažalost zbog raznih objektivnih i subjektivnih okolnosti još uvijek nije započeta gradnja novog objekta Doma zdravlja. Također je činjenica da su se cijene na tržištu građevinskih radova značajno povećale od vremena izrađene procjene do danas. Navedeno rezultira nužnim osiguravanjem dodatnih izvora financiranja kako za proračun Grada tako i za proračun PGŽ. Podsjećamo da se Grad u svome Proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. planirao zadužiti u visini od 20 milijuna kuna kao svoje učešće u investiciji, što bi u trenutnim okolnostima predstavljalo značajan rizik i veliko financijsko opterećenje po proračun. Pri tome, uzimajući u obzir inflatorna kretanja te porast cijena radova i materijala, izvjesno je da bi se investicija u odnosu na procjenu još povećala što bi rezultiralo dodatnim obvezama po proračun. Uvažavajući sve navedene rizike te izrazitu želju Grada za žurnom realizacijom postavljenog cilja – osiguravanje adekvatnog prostora za pružanje zdravstvenih usluga, u razgovorima s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja Primorsko-goranske županije, došlo se do zajedničkog zaključka da bi se projekt novog objekta doma zdravlja mogao realizirati rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg objekta na Novoj cesti, u kojoj Dom zdravlja PGŽ sada obavlja zdravstvene usluge u Opatiji, a koja je u vlasništvu Grada Opatije, istaknuto je na tiskovnoj.

Ulaz u Dom bio bi smješten na postojećem parkingu

Kako je istaknuto, uzimajući u obzir ukupne procijenjene troškove, pristupačnost i dostupnost lokacije korisnicima, te utjecaj na prostor, Županija i Dom zdravlja PGŽ prihvatili su da se investicija u novi Dom zdravlja realizira rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće zgrade na Novoj cesti umjesto izgradnjom na prvotno planiranoj lokaciji.

- U tu svrhu od strane Doma zdravlja naručeno je i izrađeno idejno rješenje koje predviđa rekonstrukciju postojeće zgrade (u postojećim gabaritima) te izgradnju dodatnog objekta na djelu dječjeg igrališta Violica, koji bi se ovim zahvatom malo smanjio, a sprave bi se prebacila na niže etaže. Na osnovi provedenih analiza okvirna vrijednost te investicije, rekonstrukcija s dogradnjom, uključujući i troškove izrade projektne dokumentacije, iznosila bi s PDV-om oko nešto više od 4.1 milijuna € (31.000.000,00 kuna). Prema zajedničkom prijedlogu u okviru imovinsko-pravno mogućih modela, nositelj investicije bio bi Dom zdravlja PGŽ-a na osnovi prava građenja koje bi dao Grad Opatija kao vlasnik nekretnine na razdoblje od 80 godina. Što se tiče financiranja, Grad Opatija bi bio u obvezi financirati dio troškova investicije koji premašuju procijenjenu vrijednost od 4.1 milijuna € (31.000.000,00 kuna). Prema podacima koje smo zaprimili od strane Doma zdravlja, a koji se temelje na izrađenom idejnom rješenju, ukupna površina postojeće zgrade i budućeg aneksa na adresi Nova cesta 97 iznosila bi 1.398,60 m2 bruto, odnosno 1.070,90 m2 neto te bi obuhvaćala sljedeće sadržaje: prostor za ordinacije obiteljske/opće medicine, prostor za patronažnu službu, prostor za pedijatrijsku ordinaciju, prostor za ordinacije dentalne medicine, prostor ordinacije za zdravstvenu zaštitu žena, prostori za obavljanje specijalističko-konzilijarne djelatnosti, prostori za rad MBL-a, turistička ordinacija, prostor za obavljanje administrativnih poslova, dok je za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ – predviđen prostor za preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, prostor za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu te spremište materijala. Pored toga obveza Grada bi bila izgraditi pripadajuće parkiralište za objekt Doma zdravlja PGŽ-a, dodali su na tiskovnoj.

Za parking za pacijente i osoblje je predviđena nova polu-etaža u razini Nove ceste

Parkirališne bi bilo smješteno na postojećem parkingu (pokraj povijesne vodospreme), a dodana bi bila jedan polu-etaža u razini Nove ceste. Po završetku investicije Dom zdravlja PGŽ bi o svome trošku izvršio nabavku potrebne opreme, održavao rekonstruirani i dograđeni objekt Doma zdravlja te snosio troškove održavanja i režijske troškove za čitavo vrijeme trajanja prava građenja.

- Također je dogovoreno s Lürssen grupacijom da će se u postojećim prostorijama Doma zdravlja nastaviti pružati zdravstvene usluge do završetka najavljene izgradnje i rekonstrukcije.

Gradonačelnik Kirigin pojasnio je da će zgrada Hitne medicinske pomoći i dalje ostati u funkciji svojevrsne garaže za vozila hitne pomoći te da će dislocirane ordinacije poput Poljana i Voloskog nastaviti s radom na lokacijama kao i do sada.

VIDEO

Više sa portala poduckun.net ...