Za zdravstvene i socijalne projekte i programe ustanova i institucija 421 tisuća eura

Autor: Marina Pauletić 19.02.2024

Dom Kantrida (foto: arhiva)

Grad Rijeka pokreće obnovu titule „Grad za mlade“.

Rijeka - Zaključkom gradonačelnika, Grad Rijeka će i u 2024. godini financirati programe i projekte ustanova i institucija u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, izdvajajući za ovu vrstu državnog nadstandarda 421.410,00 eura.

Grad Rijeka na ovaj način, podupirući programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, niz godina surađuje s relevantnim institucijama na unapređenju kvalitete života Riječanki i Riječana.

Temeljem donesenog zaključka, uskoro slijedi potpisivanje ugovora s ustanovama i institucijama, odnosno Domom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Sveučilištem u Rijeci, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasovim domom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Domom za odrasle osobe Turnić, Domom za starije osobe „Kantrida“, Dnevnim centrom za rehabilitaciju „Slava Raškaj“, Hospicijem „Marije K. Kozulić“, Domom za osobe s demencijom i Fakultetom zdravstvenih studija.

Radi se o 24 programa i projekata iznad državnog standarda, usmjerenim na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje; prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; na socijalnu i psihosocijalnu zaštita građana; socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi.

Tako će se i u 2024. godini i dalje financirati programi Doma zdravlja PGŽ, kao što su savjetovalište za prehranu dojenčadi ili mobilni palijativni timovi, programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽa- poput Centara za mlade ili Treninga životnih vještina ili tečaj pripreme trudnica za porod KBC-a Rijeka. Potporom Domu za starije osobe „Kantrida“ osiguravaju se usluge Klubova za starije osobe te pružanje Pomoću u kući, a podrškom Hospiciju “Marija Krucifiksa Kozulić” usluga palijativne skrbi u samoj ustanovi. Grad Rijeka izdvaja i sredstva za žene – žrtve obiteljskog nasilja smještene u Caritasov dom Sv. Ana, kao i za rad cjelodnevnog boravka pokrenutog u Caritasovom Domu za osobe s demencijom.

Gradonačelnik Marko Filipović na 63. gradonačelnikovom kolegiju prihvatio je informaciju o provedbi mjera u 2023. godini iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada. U protekloj godini ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana usmjereno 3.587.017,64 eura, odnosno 595,06 eura po korisniku godišnje.

U 2023. godini u zakupu 1302 gradska poslovna prostora

Također, prihvaćena je i informacija o provedenim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2023. godini. Grad Rijeka upravlja s 1564 poslovnih prostora. Posljednjeg dana 2023. godine u zakupu su se nalazila 1302 poslovna prostora odnosno 83% svih poslovnih prostora, a slobodna su bila 262 poslovna prostora odnosno 17% svih poslovnih prostora. Međutim, od 262 slobodna poslovna prostora 47 poslovnih prostora moglo se dodijeliti u zakup, dok se ostali poslovni prostori nisu mogli dodijeliti u zakup zbog imovinsko-pravnog režima u kojem se poslovni prostori nalaze ili fizičkog stanja poslovnog prostora.

Donesen je Plan održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2024. godinu. Za provedbu programa u proračunu za 2024. osigurano je 2.057.410,00 eura.

Usvojen je zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke u trajanju dužem od četiri sata mjesečno.

Također, donesen je i niz drugih odluka koje se tiču gospodarenja gradskim poslovnim prostorima te gradskim zemljištima.

Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financiranje predloženo 18 strateških projekata

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine te prijedlog Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka predstavlja okosnicu i okvir budućih ulaganja te temeljni dokument za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja te povlačenje sredstava iz EU fondova putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).

Urbana aglomeracija Rijeka u nadolazećem razdoblju na raspolaganju će imati 55 milijuna eura, a prijedlog Strategije uključuje prijedlog 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura s planiranim ITU sufinanciranjem od 55 milijuna eura.

Predložen Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine


Gradskom vijeću upućen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine, predložen radi usklađenja sa novom zakonskom regulativom. Posjetimo, radi se o materijalu koji je povučen s dnevnog reda protekle sjednice, održane početkom prosinca, budući da do dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke nisu dostavljene suglasnosti svih nadležnih tijela. Davanje suglasnosti bilo je stopirano za sve jedinice lokalne samouprave, a to iz razloga što su postojale određene nedoumice u svezi nadležnosti pojedinih tijela za izdavanje suglasnosti, kao i u vezi kriterija i parametara koje bi nadležna tijela trebala primjenjivati prilikom izdavanja takvih suglasnosti (ili prilikom njihove uskrate). Budući da su navedene nedoumice otklonjene, sva nadležna tijela izdala su suglasnosti na Plan.

Također, budući da su od sjednice u prosincu do danas doneseni određeni podzakonski propisi, u novom prijedlogu Plana došlo je do određenih izmjena u odnosu na u prosincu predloženi dokument.

Plan upravljanja pomorskim dobrom sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Izmjene odluka s ciljem pojednostavljivanja upisa u gradske dječje vrtiće

Također, Gradskom vijeću upućena su dva prijedloga odluke koji se tiču gradskih dječjih vrtića, i to mjerila za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja korisnika usluga te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke. Predložene izmjene dio su napora Grada Rijeke u cilju optimizaciju procedure upisa djece u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka.

S tim ciljem, Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović u studenom 2023. godine imenovao je Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa, koje ima zadaću analizirati sustav upisa te općih i pojedinačnih akata koji proizlaze iz procesa provedbe upisa, a potom i predložiti izmjene procesa u cilju buduće provedbe upisa na jednostavan, brz i efikasan način.

Grad Rijeka pokreće obnovu titule „Grad za mlade“


Grad Rijeka pokreće obnovu titule „Grad za mlade“, koji dodjeljuje Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Grad Rijeka nositelj je certifikata za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Riječ je o priznanju gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Grad Rijeka bit će domaćin i pokrovitelj međunarodne kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo – Eurobasket 2025 koja će se odigrati između košarkaških reprezentacija Hrvatske i Cipra u Rijeci 26. veljače 2024. godine. Utakmica će se odigrati u organizaciji Hrvatskog košarkaškog saveza uz sudjelovanje Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ kao tehničkog suorganizatora.

Više sa portala poduckun.net ...